Eigenlijk weten jullie het al… maar voor het geval dat

Ongeveer 90% van de bedrijfsgebouwen in het ZOmerHOfkwartier zijn van de woningbouwcorporatie Havensteder. Vanwege een wetswijziging in 2016 mag een woningbouwcorporatie echter geen bedrijfs onroerendgoed meer in bezit hebben. Daarom gaat Havensteder zijn vastgoed via een verkoopprocedure (ook wel tender of aanbesteding genoemd) verkopen. Havensteder doet dat samen met de Gemeente Rotterdam, want ook de gemeente heeft panden en natuurlijk gronden in het gebied.

Doel van de verkoopprocedure is een transformatie van het gebied, waarbij er heel veel nieuws in ZOHO komt, maar het waardevolle ook behouden blijft.
En de stichting ZOHOcitizens denkt en schrijft mee!

Achtergrond

In 2017 heeft ZOHOcitizens beide partijen overtuigd dat om geïnteresseerde partijen in de juiste richting te leiden voor de toekomst van ZOHO er een visie op de ontwikkeling van het gebied moest komen. En wie kunnen die beter maken dan de gebruikers zelf?! Zij hebben het gebied weer vruchtbaar gemaakt, ingezaaid en het gebied komt voorzichtig tot bloei.

Eind 2017 hebben verschillende ZOHOcitizens het gebied onderzocht: wat is de historie van het gebied, wie werken er nu, wat zijn hun verwachtingen, wat zijn de kernwaardes en hoe verhoudt het ‘gebied’ zich tot het centrum of noord?

Uit de workshops, bijeenkomsten en lezingen zijn de ZOHOprincipes gekomen. Te lezen op https://zohorotterdam.nl/zoho2040/ of in het kort: https://zohorotterdam.nl/de-zohoprincipes-in-het-kort/

ZOHOtender 2018

Gemeente en Havensteder hebben uitgesproken onze ZOHOprincipes te omarmen als uitgangspunt voor de verkoop. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Zo hebben we het voor elkaar gekregen dat de ZOHOcitizens een belangrijke rol hebben bij de tender. We zitten aan tafel als mee-schrijver, jurylid en zijn ook betrokken na de tender!

Want alle betrokkenen denken dat de creatieve industrie / de creatieve ondernemers en makers heel goed samen kunnen met wonen. Daarom hebben we gezamenlijk gedetailleerder naar de ZOHO-principes gekeken. Waar wijken ze af van wat gemeente en Havensteder willen bereiken, en waar zitten gezamenlijke wensen?

Op basis van de eerste ideeën over de tender zijn er marktconsultatie-gesprekken geweest met ontwikkelaars, beleggers, architecten etc. Doel was vooral om te kijken of de ambities realiseerbaar zijn en weerklank in de markt oproepen. Vervolgens is er druk overlegd over tenderdocumenten: Beoordelingscriteria, Nota van Uitgangspunten en inrichting van het tenderproces.

De Nota van Uitgangspunten is een zeer belangrijk document, omdat daarin de wensen, eisen en uitgangspunten omschreven staan waaraan het gebied (en dus de plannen van mogelijke kopers) in de toekomst moet voldoen.

Intussen heeft Havensteder ingestemd met de hele verkoopprocedure inclusief alle stukken. Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente beslist hier een van de volgende dagen over. Doel is om de tender in de loop van december te starten. Op dat moment kunnen wij ook meer details – die dan immers openbaar zijn – met jullie delen.

Waar gaat het nu naartoe?

Uiteindelijk zal ZOHO een ‘gemengd stedelijk gebied’ worden. Er komen enkele honderden woningen, in allerlei categorieën. Daarnaast blijft er ruimte voor bedrijvigheid en zeker ook voor het soort kleine, creatieve bedrijven die er nu zitten. Kopers moeten aangeven hoe ze de sfeer van vernieuwing, experiment en creativiteit die er nu is gaan behouden. Plannen moeten verder intensief aandacht aan duurzaamheid in brede zin geven. Tot slot zijn er regels voor de maatvoering van gebouwen en openbare ruimte. ZoHo blijft een schakel tussen Centrum en Noord, het moet geen nieuwe Skyscraper City worden.

Hoe verder? De planning van de procedure ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
half december 2018 – start tenderprocedure. Alle geïnteresseerden kunnen zich kwalificeren en dienen een globaal plan in voor de transformatie van het gebied.
– 16 januari 2019 – symposium door ZOHOcitizens over ZOHOprincipes en de achtergronden.
– half feb 2019 – eerste plannen worden ingeleverd
– maart 2019 – drie geselecteerde partijen worden bekend gemaakt
– juni 2019 – definitieve plannen worden ingeleverd
– juli 2019 – voorlopige winnaar wordt bekend gemaakt.
– sept / okt 2019 – definitieve gunning en ondertekening contracten

september 2019 – september 2020
– de winnaar werkt zijn plannen uit –
bestemmingsplan wordt gewijzigd bij de gemeente Rotterdam

Na goedkeuring definitieve plannen en bestemmingsplan
– vergunning aanvraag voor bouw eventuele sloop

Met andere woorden:
Met de winnaar wordt een verkoopovereenkomst gesloten, waarna deze zijn plannen meer gedetailleerd uitwerkt. Op basis daarvan vindt ook een bestemmingsplanprocedure plaats, met de gebruikelijke inspraak / zienswijze / bezwaarmogelijkheden.

Als we rekening houden met de nodige vergunningprocedures en technische voorbereidingen dan laat zich uitrekenen dat de eerste concrete ingrepen in het gebied op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 zichtbaar zullen zijn. De totale transformatie zal waarschijnlijk vele jaren beslaan.